Kaszubski Pierścień / Archiwum 2009

Archiwum 2009

2010-01-05 13:01
 

 
Szanowni Państwo! 
23 grudnia 2009 r., została podpisana umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Partnerem Wiodącym Projektu - Powiatem Kartuskim na dofinansowanie regionalnego projektu sieciowego, realizowanego przez
13 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego. Przedmiotem projektu jest budowa 12 Centrów Informacji Turystycznej oraz kampania promocyjna regionu. Centra Informacji Turystycznej zostaną zlokalizowane na przecięciu głównych dróg, a ich zadaniem będzie dostarczenie kompleksowej informacji turystycznej. Turysta będzie mógł zapoznać się z bogatą ofertą regionu, wybrać miejsca do których chce się udać i otrzymać pełną wiedzę na ich temat. Wszystkie centra będą korzystały z najnowszych technik multimedialnych co pomoże w lepszej promocji regionu.  
Średnia powierzchnia użytkowa Centrum Informacji Turystycznej wynosi 186 m i będzie funkcjonalnie podzielona na części: 
- informacyjną,
- wystawienniczą,
- prezentacji multimedialnej.
Całkowity koszt projektu to ponad 14 000 000 zł natomiast przyznana kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 9 000 000 zł.
Termin realizacji projektu: lata 2009 - 2011.   
Budowa Bram Kaszubskiego Pierścienia to poprawa infrastruktury turystycznej, ujednolicenie i polepszenie informacji, którą otrzyma turysta oraz promocja regionu Kaszubskiego Pierścienia w Polsce i zagranicą.              
 
Janina Kwiecień
Starosta Kartuski 

 

 

 

 

 


 6 marca 2009 r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego został złożony wniosek aplikacyjny projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Wniosek został złożony do konkursu 6.2._1 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna). Wniosek został zarejestrowany pod numerem WND.RPPM.06.02.00-00-012/09.

Wniosek został poddany ocenie formalnej. W wyniku tej oceny w okresie od marca do kwietnia 2009 r. składane były wymagane przez Urząd Marszałkowski uzupełnienia.
 
Następnie wniosek został poddany ocenie wykonalności. W wyniku tej oceny uznano, że wniosek spełnia kryteria wykonalności zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WP, w związku z tym został oceniony pozytywnie pod względem wykonalności techniczno – technologicznej, finansowo – ekonomicznej i instytucjonalnej przez Członków Zespołu Ekspertów.
 
Kolejnym etapem było poddanie wniosku ocenie strategicznej. W opinii Grupy Strategicznej ds. Turystyki i dziedzictwa kulturowego założenia, planowane efekty projektu wpisują się w spodziewane efekty Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2., są szczegółowo opisane, trwałe i realne do osiągnięcia. Projekt uzyskał status projektu kluczowego poprzez umieszczenie na liście projektów kluczowych w ramach RPO WP.
 
Po dokonaniu oceny strategicznej projekt został przekazany na posiedzenia Zarządu Województwa Pomorskiego rekomendowany jako priorytetowy.
 
Uchwałą Nr 657/220/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2009 r. projekt został wybrany do dofinansowania w wysokości 9 000 000 PLN, co stanowi 64,68 % kosztów kwalifikowanych projektu.
W okresie od czerwca do grudnia 2009 r. trwało kompletowanie dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 
 

 2 marca 2009 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kartuzach podpisana została umowa partnerstwa pomiędzy Partnerami Projektu. W spotkaniu udział wzięli Burmistrzowie, skarbnicy gmin oraz członkowie zarządu powiatów poszczególnych partnerów projektu. Umowa jest dokumentem poświadczającym zaangażowanie partnerów w realizację projektu, określa m.in.: przedmiot projektu, podział zadań pomiędzy partnerów projektu, logo projektu, zaangażowanie finansowe poszczególnych partnerów. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele lokalnych mediów.


Tradycją stały się już wspólne spotkania robocze z partnerami projektu, podczas których omawiane są główne kwestie dotyczące projektu. Spotkania takie odbyły się m.in. 21 października 2008 r., 8 stycznia 2009 r., 22 stycznia 2009 r., 9 lipca 2009 r., 29 września 2009 r.   W sierpniu 2008 r. odbyły się wizyty studyjne u poszczególnych Partnerów projektu. Miały one na celu zapoznanie się z miejscami przyszłych inwestycji, ocenę otoczenia, zebranie informacji potrzebnych do napisania wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności. 
 


Czarna Dąbrówka

Łeba


 

Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski