Ekonomia społeczna / Aktualności

Aktualności

2014-03-12 13:05

 

DNI EKONOMII SPOŁECZNEJ 23-24 MAJA 2016 R.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej serdecznie zapraszamy na Dni Ekonomii Społecznej, które odbędą się 23-24 maja w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A (za budynkiem Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach).

W programie wykłady dla wszystkich zainteresowanych, warsztaty z ekspertami dla 10 osób po wcześniejszej rejestracji, dyskusja na temat modelu ekonomii społecznej w powiecie Kartuskim i wiele innych.

Zgłoszenie udziału pod nr tel. 791-431-655 lub 600-155-378 oraz mailowo na adres pasja.kartuzy@wp.pl lub biuro@inkubatorkartuzy.com.pl Na zgłoszenia czekamy do 22 maja, możliwość rejestracji również w dzień spotkania do godziny 10:00.

Zapewniamy bufet kawowy dla uczestników wykładów, a dla zapisanych do udziału w warsztatach również obiad.

Plan Dni Ekonomii Społecznej:
Dzień Pierwszy:
9:30-10:00 rejestracja uczestników i odbiór materiałów dydaktycznych
10:00-11:00 pomysł na otwarcie spółdzielni socjalnej, zakładanie,
procedury, rejestracja, dokumentacja
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-12:30 członkostwo w spółdzielni socjalnej a zatrudnienie,
udziały, umowy, tworzenie miejsc pracy, formy wsparcia z Urzędu Pracy
oraz OWES
12:30-13:00 przerwa kawowa
13:00-14:00 finanse i rachunkowość w PES
14:00-14:30 przerwa obiadowa
14:30-16:00 warsztaty "krok po kroku"

Dzień Drugi:
9:30-10:00 rejestracja uczestników i odbiór materiałów dydaktycznych
10:00-11:00 przedstawienie strategii rozwoju ekonomii społecznej w
Powiecie Kartuskim
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-12:30 dyskusja na temat modelu ekonomii społecznej oraz nowe
formy wsparcia dla PES w nowej perspektywie
12:30-13:00 przerwa obiadowa
13:00-15:00 warsztaty "rozwój ekonomii społecznej"

 

 


 

 

STWÓRZMY RAZEM WIOSKĘ TEMATYCZNĄ - ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej „Spoekon” i Starostwo Powiatowe w Kartuzach zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomi społecznej, w tym organizacji pozarządowych, z terenu powiatu kartuskiego do udziału w cyklu składającym się z podstawowych szkoleń z zakresu tworzenia wiosek tematycznych:  

1.      „Wprowadzenie do zagadnień specjalizacji tematycznej wsi” 18.09.2015

2.      „Podstawy tworzenie mapy zasobów wsi” 19.09.2015

3.      „Potencjał tematu specjalizacji wioski tematycznej – podstawowe informacje” 20.09.2015

4.      „Podstawowe produkty wiosek tematycznych – wprowadzenie” 25.09.15

5.      „Prawne aspekty funkcjonowania wioski tematycznej26.09.15

6.      „Oferta wioski tematycznej – podstawy tworzenia” 27.09.15

7.      „Podstawowe informacje o scenografii wioski tematycznej” 09.10.15

8.      „Wprowadzenie do metody testowania produktów wioski tematycznej” 10.10.15

9.      „Biznesowy charakter wiosek tematycznych” 11.10.15

Zrekrutowania grupa bierze udział we wszystkich szkoleniach.

Szkolenia są 3-dniowe i każde z nich odbędzie się w Chmielnie (dokładne miejsce zostanie podane w późniejszym terminie)

Szkolenia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty i niedziele w ciągu dnia.

Szkolenia są bezpłatne. Ponadto organizatorzy zapewniają bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu zajęć. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (dostępne w załączniku) na adres e-mail sieradzan@dobrarobota.org

W razie pytań prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy lub telefonicznie pod nr 58 344 40 39

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Termin przyjmowania zgłoszeń przedłużono do 7 września 2015 r.

UWAGA:

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniach w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym w informacji o szkoleniu.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału, organizator zastrzega sobie prawo obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Osoby nieaktywne zawodowo muszą pochodzić z grup zakwalifikowanych do zagrożonych wykluczeniem społecznym w myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

 


 

 

KARTUSKI MODEL WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WZOREM DLA GMINY GIETRZWAŁD

19 czerwca br. gościliśmy 16 osobową grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu z terenu gminy Gietrzwałd, Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych z Olsztyna wraz z Agnieszką Zabłocką, pełnomocnikiem wójta Gminy Gietrzwałd ds. NGO.

Uczestników spotkania przywitała Starosta Kartuski Janina Kwiecień, która zapoznała ze specyfiką powiatu kartuskiego wyróżniającego się przedsiębiorczością oraz bogatą kulturą i sztuką ludową: Wyznacznikiem naszego regionu jest język regionalny z okazałą literaturą i rozbudowaną edukacją – mówiła Starosta – z aktywnym społeczeństwem i prężnymi kołami gospodyń wiejskich działającymi na rzecz rozwoju własnych miejscowości.

Aleksandra Kuczkowska, kierownik referatu ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła efekty współpracy naszego samorządu z NGO na przykładzie 2014 roku. Powiat Kartuski przoduje w województwie pomorskim w ilości zarejestrowanych organizacji pozarządowych i w wysokości środków przekazywanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Z kolei Aleksandra Bobrowska, pracownik starostwa działający w sferze ekonomii społecznej, zaprezentowała główne założenia Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Spółdzielnie Socjalne działające na terenie powiatu.

Szereg wystąpień zakończył Tadeusz Podymiak z kartuskiego Centrum Organizacji Pozarządowych stwierdzeniem, iż kartuski model współpracy może być przykładem dla innych samorządów między innymi dzięki bardzo rozwiniętej kooperacji niefinansowej oraz partnerstwu między gminami pod egidą Powiatu.

Następnie goście udali się na spotkanie z przedstawicielami współpracującymi z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Sulęczyno oraz do ośrodka Fundacji „Słoneczne Wzgórze”, gdzie działają warsztaty terapii zajęciowej oraz Spółdzielnia Socjalna.

Wizytę studyjną zakończyło spotkanie w Regionalnym Centrum Informacji oraz Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenów wiejskich powiatu kartuskiego.

 

 

 

KONFERENCJA "SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE I SAMORZĄDY - WSPÓŁPRACA DLA WZAJEMNYCH KORZYŚCI"

Dnia 7 maja 2015 roku w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Spółdzielnie socjalne i samorządy – współpraca dla wzajemnych korzyści”. Konferencja została zorganizowana przez Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Podczas spotkania prelegenci opowiadali o formach współpracy samorządów z przedsiębiorstwami społecznymi.           

Gości powitał wiceprezes Krajowej Rady Spółdzielczej Stanisław Śledziewski, który opowiedział o działalności KRS. Po nim wypowiadał się Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych Cezary Miżejewski. Mówił on o współpracy z samorządem w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej, które w 2013 roku zleciły podmiotom ekonomii społecznej realizację takich zadań na kwotę 2,5 mld złotych. Niestety Polska w stosunku do produktu krajowego brutto jest na jednej z gorszych pozycji jeśli chodzi o  poziom świadczeń społecznych. Dużą grupę polskiego społeczeństwa stanowią osoby starsze, dlatego należałoby ulepszyć system usług opiekuńczych. Powstał już projekt ustawy, według której będzie można zastrzec, że usługi użyteczności publicznej mają świadczyć firmy spełniające warunki dyrektywy Unii Europejskiej, przez co podmioty ekonomii społecznej będą miały ułatwioną drogę do świadczenia takich usług. Ustawa ta powinna wejść w życie w roku 2016.

Burmistrz Gminy Byczyna Robert Świerczek opowiadał o spółdzielniach socjalnych działających w gminie. Jest tam zarejestrowanych kilka takich przedsiębiorstw społecznych, np. Spółdzielnia Socjalna Picasso, Spółdzielnia Socjalna Kornik, Spółdzielnia Socjalna Las Vegas oraz Spółdzielnia Socjalna NATURA 2014. W Byczynie działa także Centrum Integracji Społecznej CISPOL oraz Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej, który wspiera rozwój przedsiębiorstw społecznych w województwie opolskim poprzez organizację szkoleń i doradztwa. Gmina Byczyna jest przykładem dobrego działania spółdzielni socjalnych, a z faktu wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej władze lokalne czerpią duże korzyści, m.in. tworzenie nowych miejsc pracy, dodatkowe wpływy do budżetu gminy (podatki), tańsze usługi oraz wzrost poczucia własnej wartości wśród osób, które do tej pory były wykluczone ze społeczeństwa.

Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada przytaczał przykłady stosowania klauzul społecznych w jego samorządzie. Są to klauzule podmiotowe, czyli podmioty wykonujące daną usługę muszę zatrudniać minimum 50% osób niepełnosprawnych oraz klauzule akcyjne, które wymuszają zatrudnienie na czas realizacji zadania żądanej liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, bezdomnych). Oprócz klauzul społecznych gmina stosuje zamówienia in-house, które mogą być stosowane w przypadku posiadania przez jednostki samorządowe 100% udziałów w przedsiębiorstwie, cel działania przedsiębiorstwa odpowiada celom założonym przez samorząd oraz jest zachowana kierunkowość działań. Gmina Rogów z Gminą Brzeziny kilka lat temu wzięły pod swoje skrzydła ówczesną spółdzielnię socjalną osób fizycznych i przekształciły ją w spółdzielnię socjalną osób prawnych. Dzięki temu mogą stosować u siebie zamówienia in-house.

Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja ks. Jacka Dziela, który jest Prezesem Zarządu Markowickiej Spółdzielni Socjalnej Nazaret. Spółdzielnia ta jest przykładem współpracy samorządu i kościelnych osób prawnych. Zatrudnia osoby uzależnione po odbytej terapii, zajmuje się produkcją i sprzedażą pamiątek, obsługą ruchu turystyczno-pielgrzymkowego oraz dbaniem o tereny zielone wokół Sanktuarium.

Na koniec przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej zapowiedzieli, że będą organizować seminaria dotyczące problematyki spółdzielni socjalnych skierowane do samorządów. Liczba spółdzielni ciągle wzrasta (w całej Polsce jest ich około 1200), ale potrzebują one wsparcia ze strony samorządów na trudnym rynku pracy.

 

 

 

SZKOLENIE NA TEMAT TWORZENIA WIOSEK TEMATYCZNYCH

27 marca  w Kartuzach odbyło się szkolenie dotyczące nowych form przedsiębiorczości na wsi, które poprowadził specjalista w zakresie tworzenia wiosek tematycznych dr Wacław Idziak. Tym samym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku wraz ze Starostwem Powiatowym w Kartuzach rozpoczęły realizację kolejnego punktu Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim, jakim jest wykorzystanie miejsc atrakcyjnych turystycznie i lokalnych produktów do rozwoju ekonomii społecznej. Spotkanie z dr Idziakiem zostało poprzedzone jesienną wizytą w wioskach tematycznych na Pomorzu Zachodnim, podczas której uczestnicy odwiedzili m.in. Paproty i Sieraków Sławieński – wioskę która przeobraża się w  wioskę hobbitów zwaną potocznie Hobbitonem. Wioska ta powstała właśnie z inspiracji Wacława  Idziaka i całej rzeszy jego współpracowników. Założeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku oraz Starostwa Powiatowego w Kartuzach jest, aby następnym etapem wprowadzania w życie Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim było znalezienie środowiska, które „zbuduje” swoją fabułę i rozpocznie działalność na terenie naszego powiatu w formie wioski tematycznej.

 

 
 
 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Z KARTUZ NAGRODZONA PODCZAS GALI BURSZTYNOWEGO MIECZYKA

11 grudnia 2014 w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się jubileuszowa Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wśród nagród specjalnych znalazła się nagroda Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku w dziedzinie ekonomii społecznej, która powędrowała do Wielobranżowej Spółdzielni socjalnej Kaszubska Tęcza. Ponadto Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zdecydowała o przyznaniu wyróżnienia Spółdzielni socjalnej Iskra. Gratulujemy zwycięzcom, dzielimy radość i mamy nadzieję, że zarówno inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej, jak podmioty ekonomii społecznej coraz częściej będą doceniane i nagradzane za swą społeczną i przedsiębiorczą działalność.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikalny przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym.  Jest ona ważnym elementem promującym najlepsze praktyki organizacji obywatelskich oraz przykład dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną.

Nagrodę Bursztynowego Mieczyka przyznaje Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nagradzając  najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych działających na obszarze województwa pomorskiego.

W tym roku po raz pierwszy w dziedzinie ekonomii społecznej nagrodę specjalną ufundował Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku.

 

źródło: dobrarobota.org

 

 


 

 

SZKOLENIE PN. "ZLECANIE ZADAŃ PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ODNIESIENIU DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Powiat Kartuski od 2013 roku wdraża w życie Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej, której celem jest promocja reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednym z zapisów dokumentu jest popularyzacja wiedzy na temat ekonomii społecznej między innymi poprzez zwiększenie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. W związku z tym, 4 grudnia br. pracownicy samorządów z Powiatu Kartuskiego uczestniczyli w szkoleniu pn. „Zlecanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do podmiotów ekonomii społecznej”. Szkolenie zostało zorganizowane dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota” w Gdańsku.

Specjalistka z zakresu zamówień publicznych Aneta Duraj opowiadała o korzyściach płynących ze stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Są to m.in.: zwiększenie efektywności wydatkowania publicznych pieniędzy, bo za te pieniądze są realizowane także cele społeczne, wzrost zatrudnienia (choćby okresowy), oszczędności w zakresie zasiłków dla bezrobotnych oraz ułatwienie dostępu do zamówień publicznych dla podmiotów prowadzących reintegrację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozszerzenie o dodatkową klauzulę społeczną jest uprawnieniem zamawiającego. W celu weryfikacji wymagania zamawiający może wymagać od wykonawcy wykazu osób, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia oraz wykazu osób, które będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Należy pamiętać, że klauzule są tylko warunkiem, a nie kryterium wyboru wykonawcy – w znakomitej większości w Polsce o wyborze oferty nadal decyduje cena.

Oprócz klauzul społecznych tematem szkolenia były także zamówienia poniżej kwoty 30 tysięcy euro oraz zamówienia in-house, czyli zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom. Zamówienia in-house charakteryzują się tym, że przy spełnieniu pewnych warunków zamawiający nie będzie zobowiązany do przestrzegania regulacji dotyczących zamówień publicznych pomimo, iż powierza wykonywanie pewnych zadań odrębnemu od siebie, przynajmniej w sensie formalnym, podmiotowi.

 


 

 

SZKOLENIE PN. "DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA STATUTOWA I GOSPODARCZA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH"

16 lipca br. w siedzibie Fundacji RC odbyło się szkolenie pn. „Działalność odpłatna statutowa i gospodarcza w organizacjach pozarządowych”. Zainteresowanie było ogromne, ponieważ większość NGO’s obawia się trudności związanych z rozpoczęciem owej działalności.

Osoba prowadząca szkolenie, Justyna Rostkowska opowiadała o zaletach wynikających z podjęcia takiego ryzyka. Są to: samodzielność finansowa, większe wykorzystanie potencjału organizacji, profesjonalizacja świadczonych usług, większa wiarygodność oraz kreowanie nowych miejsc pracy. Oprócz tego trenerka tłumaczyła, jakie są różnice między działalnością odpłatną a gospodarczą oraz jakie warunki należy spełnić, aby taką działalność prowadzić. Była także mowa o spółdzielniach socjalnych, które zajmują się nie tylko wypracowywaniem zysku, ale reintegracją społeczną i zawodową swoich członków.

Szkolenie było zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego, sztumskiego, malborskiego, gdańskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kartuskiego, wejherowskiego, puckiego oraz miast Gdańsk, Gdynia i Sopot.

 


 

 

WIZYTA W GRODZIE GOTÓW

16 maja uczniowie gimnazjum w Gdyni odwiedzili Spółdzielnię Socjalną „Gród Gotów” w Węsiorach. Dzieci przeniosły się do czasów plemienia wschodniogermańskiego, które wędrowało przez całą Zachodnią Europę i blisko 2000 lat temu zamieszkiwało na terenie Pomorza.

W trakcie zajęć uczniowie lepili naczynia z gliny, poznawali tańce gockie, strzelali z łuku oraz szukali ukrytego w kopalni bursztynu. Pod postacią świetnej zabawy, odkrywali w sobie pokłady kreatywności, poprawili relacje w grupie oraz zwiększyli wiarę w siebie. Po tak intensywnym poranku przyszedł czas na ognisko, a następnie cała grupa pojechała do Kamiennych Kręgów, które zostały pozostawione przez Gotów nieopodal wsi. Zdaniem energoterapeutów jest to źródło szczególnej, miękkiej energii o pozytywnym charakterze.

Oferta Grodu Gotów początkowo skierowana była tylko do grup szkolnych, jednakże z czasem poszerzyła się o zajęcia dla grup dorosłych. Można tu przyjechać na kilka dni, ponieważ instytucja posiada bazę noclegową dla 30 osób. Atrakcje oferowane w Grodzie Gotów to m.in. warsztaty teatralne, łucznicze, wikliniarskie i ceramiczne, tańce grupowe, gra w KUBB’a, gry terenowe, pokazy walk rycerskich, ogniska i wieczorne zabawy taneczne.

 

 


 

DRUGIE SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (OWES)

23 kwietnia w siedzibie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Rada ta jest ciałem doradczym dla Komitetu Sterującego OWES i składa się z przedstawicieli samorządów 13 powiatów objętych wsparciem.

W trakcie spotkania pokazano dwa przykłady zaangażowania lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w rozwój ekonomii społecznej. Pierwszy dotyczył zaangażowania władz Sopotu w tworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych oraz inkubatora przedsiębiorczości, a przedstawił go Marcin Nowakowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Współpraca między samorządem, a partnerami społecznymi Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz Towarzystwem Pomocy im. Świętego Brata Alberta umożliwi zatrudnienie szeregu osób bezrobotnych, a współpraca gminy ze spółdzielnią pozwoli na oszczędności w kosztach gospodarowania Miasta.

Drugi przykład przedstawił Wicestarosta Kartuski Bogdan Łapa, który opowiedział jak powstała „Strategia Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016”. Udział w systemowym projekcie „Decydujmy Razem” przyczynił się do tego, że w sposób partycypacyjny taki dokument opracowano. Stworzyli go pracownicy samorządowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy. W naszym powiecie zarejestrowano już sześć spółdzielni socjalnych, w tym dwie dofinansowane ze środków OWES „Dobra Robota”.

Druga część spotkania Rady to praca warsztatowa w grupach wraz z edukatorami OWES „Dobra Robota”. Umożliwiła ona lepsze poznanie się oraz zidentyfikowanie i omówienie trudności występujących w powiatach objętych wsparciem OWES.

 

 


 


WIZYTA STUDYJNA W POWIECIE KARTUSKIM

25 marca Powiat Kartuski odwiedzili przedstawiciele samorządów z województwa pomorskiego, którzy chcą zaangażować się w proces partycypacyjny. Powiat Kartuski jest jednym z 29 gmin i powiatów z Polski, który uczestniczył w drugim cyklu pilotażowego projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Decydujmy Razem". Projekt ten jest odpowiedzią na problemy związane z koniecznością zwiększania skuteczności funkcjonowania administracji publicznej w zakresie kreowania i realizacji swojej polityki.

Z doświadczenia Kartuz skorzystało czternastu przedstawicieli samorządów Słupska, Malborka, Gdyni, Redy i Łeby. W spotkaniach wzięli również udział członkowie Zespołu Monitorującego, którzy w sposób partycypacyjny tworzyli Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013 -2016.

Spotkanie rozpoczęła Aleksandra Kuczkowska, animatorka partycypacji publicznej, która opowiedziała o procesie opracowywania Strategii. Następnie Aleksandra Bobrowska opowiedziała o spółdzielniach socjalnych działających w regionie oraz o zapisach dokumentu, które są wdrażane przez Zespół Monitorujący. Uczestnicy wizyty udali się na wycieczkę objazdową po powiecie kartuskim, podczas której odwiedzili 4 placówki socjalne – Centrum Integracji Społecznej w Garczu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chmielnie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach i Spółdzielnię Socjalną „Kaszubska Tęcza” w Kartuzach. Wycieczka była okazją do zapoznania się z profilem działalności tego rodzaju placówek oraz możliwością przyjrzenia się, w jaki sposób ich zadania realizowane są w praktyce. Działalność tych instytucji skupia się przede wszystkim na pracy z grupami, które często są marginalizowane społecznie – m. in. niepełnosprawni, bezrobotni, uzależnieni, opuszczający zakłady karne. Dla tych grup organizowane są warsztaty aktywizujące i motywujące oraz inne zajęcia, które mają na celu reintegrację zawodową i społeczną.

Dzień wcześniej uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili Gminę Kościerzyna, która również wzięła udział w projekcie „Decydujmy Razem” i w jego ramach stworzyła Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Więcej na stronie:

http://www.decydujmyrazem.pl/akademia/wizyty_studyjne/przedsiebiorczosc_i_integracja_spoleczna_w_porozum.html

 


 

 

KONFERENCJA PRASOWA W ZWIĄZKU Z PRZEKAZANIEM DOTACJI OŚRODKA WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Z REGIONU

W dniu 12.03.2014 r. w siedzibie Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem” odbyła się konferencja prasowa prezentująca spółdzielnie socjalne, które skorzystały z dotacji przyznawanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W pierwszej turze środki otrzymały cztery nowe spółdzielnie: „Pasja” z Kartuz, „Overhead” z Gdańska, „Studio Effect” z Rumii, „Dwie Zmiany” z Sopotu, ale dofinansowano także utworzenie trzech nowych miejsc pracy we wspomnianej Gdyńskiej Spółdzielni Socjalnej „Razem”.

Kartuska Spółdzielnia Socjalna „Pasja” zajmuje się prowadzeniem kursów i szkoleń dla firm oraz osób indywidualnych, wypożyczaniem ludowych strojów kaszubskich i karnawałowych, wypożyczaniem sprzętu biurowego i komputerowego, wynajmem sal szkoleniowych, organizowaniem wyjazdów wypoczynkowych oraz warsztatów rękodzieła. Spółdzielnię założyło sześć kobiet w różnym wieku pozostających dotychczas bez stałego zatrudnienia. „Pasja” jest trzecią spółdzielnią socjalną działającą w Kartuzach – wcześniej działalność rozpoczęły Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Kaszubska Tęcza” oraz Spółdzielnia Socjalna „Pozytywka”.

Na konferencji byli obecni członkowie nowych spółdzielni, przedstawiciele OWES, Wicestarosta Kartuski Bogdan Łapa, Starosta Wejherowski Józef Reszke oraz Wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć. Wręczyli oni pamiątkowe dyplomy świeżo upieczonym spółdzielcom.

Relację z konferencji można obejrzeć na portalu Telewizji TTM: http://www.telewizjattm.pl/dzien/2014-03-12/28212-spoldzielnie-ktore-powstaja-na-pomorzu-szansa-na-wyjscie-z-bezrobocia.html?play=on oraz na stronie Telewizji Teletronik: http://www.teletronik.tv/index.php/wydarzenia,9637

 

 

 

 

IV SPOTKANIE ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO STRATEGIĘ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE KARTUSKIM

Ekonomia społeczna to dział szeroko omawiany w całej Polsce od kilku lat, a teraz także w Powiecie Kartuskim. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest istotnym elementem w aktywizacji osób niepełnosprawnych i walce z bezrobociem. Rada Powiatu Kartuskiego w styczniu 2013 roku przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013 - 2016, a później powołano Zespół Monitorujący składający się z pracowników starostwa, pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, członków organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej. Zespół ten jest odpowiedzialny za wdrażanie zapisów Strategii.

10 marca 2014 roku przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Gdańska odwiedzili Kartuzy. Celem ich wizyty było omówienie założeń Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim i ustalenie planu działań na ten rok. Wspólnie z Zespołem Monitorującym zastanawiali się nad możliwościami i potrzebami osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ekonomii społecznej stawia się głównie na spółdzielnie socjalne, ale ważną rolę mogą też odegrać organizacje pozarządowe, które mogą profesjonalizować swoją działalność poprzez zakładanie działalności gospodarczej bądź działalności odpłatnej. Aby tak się jednak stało należy zorganizować szkolenia, które rozwieją wątpliwości osób mających obawy przed rozpoczęciem tego rodzaju działalności.

Należy także bardziej promować ideę ekonomii społecznej, o której w dalszym ciągu słyszało niewiele osób. Wyjściem może być przedstawianie założeń tego działy już na poziomie sołectw, wśród ludzi aktywnie interesujących się środowiskiem lokalnym. Oprócz tego warto przedstawić działające w powiecie kartuskim spółdzielnie socjalne, które oferują m.in. usługi gastronomiczne, opiekuńcze, sprzątające oraz szkoleniowe.

 


 

 

SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

17 lutego 2014 r. w Gdańsku odbyło się spotkanie Rady Programowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). W trakcie obrad omawiano cele i działanie Rady oraz działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Rada Programowa ma za zadanie doradzać Komitetowi Sterującemu, dbać o dobre relacje między samorządami a OWES-em, opracować wizję działania już po zakończeniu projektu w czerwcu 2015 r. oraz współpracować w dziedzinie identyfikacji środków.

Kierownik OWES Agnieszka Chomiuk opowiedziała o postępie działań Ośrodka oraz dotacjach udzielonych grupom inicjatywnym na założenie spółdzielni socjalnych – z powiatu kartuskiego dotację taką uzyskała spółdzielnia socjalna PASJA zajmująca się usługami szkoleniowymi. Na zakończenie obrad Rady dyskutowano na temat lokalnej współpracy między samorządami a podmiotami ekonomii społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele powiatów i gmin będących członkami Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz pracownicy OWES. Z ramienia Powiatu Kartuskiego w Radzie Programowej OWES zasiada wicestarosta Bogdan Łapa.

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE KARTUSKIM

31 stycznia 2013 roku Rada Powiatu Kartuskiego przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Kartuskim na lata 2013-2016. Treść dokumentu znajduje się w załączniku.


 

Załączniki
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski