Aktualności / Ogłoszenie Starosty Kartuskiego

Ogłoszenie Starosty Kartuskiego

2008-03-11 11:59
  
Ogłoszenie Starosty Kartuskiego
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej.
 
 
 
 
W wykonaniu dyspozycji z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) utworzono punkt informacyjno – konsultacyjny, którego zadaniem jest udzielanie mieszkańcom szczegółowych informacji i wyjaśnień z zakresu problematyki prawnej i geodezyjnej.
 
W zakresie jego działalności znajduje się:
  • informowanie mieszkańców Powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
  • udzielanie pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.
 
Punkt informacyjno - konsultacyjny ma swoją siedzibę w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kartuzach mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy w Kartuzach ul. Hallera 1, pok. 320, w godzinach pracy Urzędu.
Osoby odpowiedzialne:
1.      Rafał Labuda - Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
2.      Radosław Pek - Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
3.      Andrzej Podgórski - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
      Telefon kontaktowy: 058 684 05 96.
 
 
 
 
 
Szczegółowy zakres informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
 
 
 
Siedziba Wydziału Ksiąg Wieczystych dla Powiatu Kartuskiego:
Sąd Rejonowy w Kartuzach
V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kościuszki 1
83-300 Kartuzy
tel. (058) 6814314


 


Punkt informacyjno-konsultacyjny:
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Referat Gospodarki Nieruchomościami
(Budynek Urzędu Gminy Kartuzy)
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy
tel. (058) 6840596
 
 
 


Rodzaj dokumentów potwierdzających rzeczywisty stan prawny nieruchomości:

- akt nadania
- akt notarialny
- akt własności ziemi
- postanowienie spadkowe
- postanowienie o uwłaszczeniu
- postanowienie o zasiedzeniu
- orzeczenie sądu

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, osoba której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Przeglądanie Ksiąg jest jawne i bezpłatne. Wniosek o dokonanie wpisu składa się w Sądzie Rejonowym w Kartuzach. 
 
 
 
 
 


Wpisy w księgach wieczystych:


Wniosek o urządzenie księgi wieczystej składa: właściciel, notariusz, wierzyciel lub organ administracji.
Postępowanie wieczystoksięgowe oparte jest głównie o dokumenty które stanowią podstawę wpisu w poszczególnych działach księgi wieczystej. W toku postępowania o założenie księgi należy wykazać za pomocą dokumentów fakty podlegające wpisowi. Wśród dokumentów tych można wyróżnić dokumenty stanowiące podstawę opisu nieruchomości, którymi są dane z ewidencji gruntów i budynków.
Innymi dokumentami będą dokumenty stwierdzające własność nieruchomości, czyli wykazujące kto jest właścicielem danej nieruchomości. Podstawę wpisu może stanowić tylko dokument na którego podstawie tą własność przysądzono lub nabyto (orzeczenie sądu, akt notarialny, decyzja administracyjna).

Zakres danych objętych działem II księgi wieczystej i zasady dostępu do nich w celu ich sprawdzenia:


Dział II księgi wieczystej obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego

Księga wieczysta jest jawna. Każdy zainteresowany ma prawo zapoznania się z księgą wieczystą. 


Zakres działań zmierzających do ujawnienia danych w II dziale księgi wieczystej:


Należy wystąpić do Sądu lub notariusza celem uzyskania stwierdzenia prawa własności nieruchomości:
- w postępowaniu spadkowym
- w postępowaniu uwłaszczeniowym
- w postępowaniu o zasiedzenie
- kupno, sprzedaż, darowizna, potwierdzone aktem notarialnym
 
  
 
Kalendarz wydarzeń
Sierpień 2022
1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031


Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw

Monitor Polski